1st Belgium Service natuurpunt logo

Een initiatief van 1st Belgium Service in samenwerking met Natuurpunt

1st Belgium Service logo

REGLEMENT BOOM-PLANT-ACTIE

1. De actie w­­ordt georganiseerd door 1st Belgium Service waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1860 Meise, Roodborstjeslaan 34 (hierna “1st Belgium Service” genoemd).

2. 1st Belgium Service behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. 1st Belgium Service kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege 1st Belgium Service.

4. Over het actiereglement, de organisatie en/of de uitslag wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege 1st Belgium Service zijn zonder verhaal.

5. De wedstrijd staat open voor huidige klanten van 1st Belgium Service die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van 1st Belgium Service, voor te leggen.

6. De bijzondere deelnamevoorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de actie, tenzij dit anders is aangeduid.

7. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

9. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt 1st Belgium Service enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van 1st Belgium Service om toepassing te maken van artikel 10. Er wordt maximaal één deelname toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt 1st Belgium Service zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden/acties van 1st Belgium Service uit te sluiten.

11. 1st Belgium Service behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

12. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan 1st Belgium Service hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

13. Voor de eerste 1000 omschakeling van papieren dienstencheques naar elektronische dienstencheques, verbindt 1st Belgium Service zich ertoe een boom te laten planten. Er zullen dus maximum 1000 bomen geplant worden.

14. Voor de praktische uitwerking van deze boom-plant-actie doet 1st Belgium Service beroep op een partner. In dit geval is de partner Natuurpunt.

15. De bomen worden geplant op een speciaal hiervoor voorziene lokatie die wordt bepaald door Natuurpunt. Deelnemers hebben in geen geval inspraak in deze lokatie of plaatsing.